با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

نحوه انتقال تخفیف بیمه ثالث


از آنجا که از نظر منطقی حق بیمه شخص ثالث ، باید وابسته به راننده باشد ولی کماکان حق بیمه شخص ثالث اینگونه محاسبه نمی شود. درگذشته تخفیفاتی که برروی بیمه وجود داشته با خرید و فروش خودرو به خریدار جدید منتقل می شد و عملا راننده منظمی که سالها خسارتی نداشته ، تخفیفات را با فروش خودرو از دست می داد.
بنا به ماده 65 قانون جدید اصلاحی بیمه شخص ثالث ، انتقال قطعی مالکیت خودرو، انتقال دهنده تا قبل از انقضاء مدت اعتبار بیمه نامه می تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا افراد درجه اول خود منتقل نماید. بیمه گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال دهد و تخفیف مربوط به آن را با کسر مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن خودرو بر اساس سوابق بیمه گزار جدید دریافت خواهد شد.

• شرایط ونحوه انتقال بیمه شخص ثالث به خودروی دیگر عبارت است از :

- انتقال بیمه نامه صرفا به خودروهای مشابه امکانپذیر است (مثلا خودرو سواری به سواری)
- هردو وسیله نقلیه باید به نام یک شخص یا بستگان درجه یک بیمه گزار باشد.
- انتقال سند مالکیت باید به صورت قطعی باشد و هر نوع وکالت یا قولنامه قابل قبول نیست .

• انتقال بیمه شخص ثالث خودروهای فرسوده :
امکان انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث خودروهای فرسوده به خودروی جدید امکان پذیر است که باید برگه اسقاط خودرو ،که به معنی عدم وجود خودرو فرسوده است به همراه اصل بیمه شخص ثالث خودرو فرسوده تحویل داده شود و شرکت بیمه هم الحاقیه ابطال را صادر و تخفیف را انتقال دهد.

• نحوه انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث :
در زمان خرید و فروش خودرو، افراد می توانند تخفیف خودرو خود را حفظ کنند و به خودرو جدید منتقل نمایند . برای اینکار بیمه گزار باید قبل از تمدید بیمه نامه درخواست انتقال بیمه به نام مالک جدید را نزد نماینده بیمه اعلام نماید. با پرداخت مابه التفاوت تخفیف قبلی و فعلی و با صدور الحاقیه ، انتقال تخفیف بیمه نامه به خودروی جدید امکان پذیر می گردد.