با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران ناشی از مسئولیت پزشک که به علت اشتباه و غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقوع پیوسته باشد. بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و ارائه شده است کلیه دعاوی بیماران و یا ذی الحقوق آنهاعلیه پزشکان تا مدت 3 سال پس از انقضاء تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش می باشد به شرط آنکه معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. ضمنا به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور خصوصا قانون دیات در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین وضع شده مذکور خریداری شود.