با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

بیمه شخص ثالث

با خرید بیمه شخص ثالث در صورتیکه در اثر سانحه رانندگی ، از طرف وسیله نقلیه بیمه شده ، خسارات مالی و جانی به دیگران وارد گردد، شرکت سهامی بیمه خسارات فوق را به شرح ذیل پرداخت مینماید:

  • خسارات مالی :
    منظور از خسارت مالی زیانهایی می باشد که به اموال و اشیاء اشخاص ثالث وارد می شود.
  • خسارت بدنی :
    هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه شکستگی ،نقص عضو ، از کار افتادگی (دائم و موقت ،جزئی یا کلی )یا دیه فوت اشخاص ثالث (داخل و خارج وسیله نقلیه )
  • منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه دچار زیانهای مکالی یا جانی شود به استثنای راننده مقصر حادثه که در صورت خریداری تعهدات سر نشین ،خسارات جانی وارده به راننده مقصر حادثه نیز قالب جبران میباشد.
  • توضیحات مهم در بیمه شخص ثالث :
    شرکت سهامی بیمه به بیمه گذارانی که در طول مدت بیمه نامه خساراتی نداشته باشنت در زمان تمدید بیمه نامه تخفیف خواهد داد.