طرح ویژه مراکز خدمات کشاورزی

خطرات تحت پوشش:

 • آتش سوزی ،انفجار،صاعقه،زلزله،مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی ،انفجار در برابر همسایگان ،هزینه پاکسازی محل مورد
  بیمه،سیل و طغیان آب ،طوفان و گردباد،ضایعات برف و باران و سنگینی برف

 • خطرات مورد تعهد مورد بیمه سرمایه و تعهدات پایه بیمه
  حریق،انفجار،صاعقه،زلزله،سیل،طغیان آب،طوفان و گردباد،
  ضایعات برف و باران وسنگینی برف
  ساختمان به مبلغ 500.000.000 ریال
  خطرات فوق موجودی و محتویات و اثاثیه 200.000.000 ریال
  خطرات فوق تاسیسات 50.000.000 ریال
  هزینه پاکسازی محل پس از وقوع خطرات بیمه شده پاکسازی ساختمان و موجودی و محتویات 20.000.000 ریال
  مسئولیت مالی دربرابر همسایگان ناشی از آتش سوزی و انفجار هزینه بازسازی و جایگزینی اموال همسایگان 500.000.000 ریال
  حق بیمه سالیانه فقط : پنجاه و نه هزار تومان (59.000 تومان)

  تعهدات فوق حداکثر تا 30 برابر قابل افزایش میباشد در صورت تمایل لطفا ضریب افزایش را مشخص نمایید.

  برای درخواست با شماره 43013-021 تماس بگیرید