با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

طرح ویژه مراکز خدمات کشاورزی

طرح ویژه مراکز خدمات کشاورزی متن کامل طرح

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده متن کامل طرح