با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده

پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده

خطرهاي مورد تعهد:

 • خطرهاي مورد تعهد: آتش سوزي، انفجار، صاعقه، سيل طغيان آب رودخانه ،زلزله و آتشفشان، طوفان،گردباد تندباد، سرقت ، اثاث،تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از ريزش باران و ذوب برف ، خسارت ناشي از سنگيني برف، نوسانات برق، مسئوليت مالي ، ناشي از وقوع آتش سوزي انفجار و تركيدگي لوله آب دربرابر همسايگان، هزينه اجاره و اسكان موقت، غرامت فوت و يانقص عضو دائم،هزينه پزشكي
 • ساختمان و موجودي و محتويات مورد بيمه بشرح زير تحت پوشش بيمه قرار خواهد گرفت:
  مورد بیمه سرمایه و تعهدات پایه بیمه
  ارزش اعياني ساختمان وتاسيسات و اثاث منزل مسكوني دربرابر خطرهاي آتش سوزي انفجار،صاعقه،سيل،طوفان،زلزله،تركيدگي لوله آب،ضايعات ناشي ازبارش باران وذوب برف، سنگيني برف
  500.000.000 ریال
  اثاث منزل مسكوني دربرابر خطرسرقت تا مبلغ 50.000.000 ریال
  مسئوليت مالي دربرابر همسايگان ناشي از وقوع آتش سوزي و انفجارو تركيدگي لوله آب درمحل مورد بيمه تا مبلغ. 20.000.000 ریال
  حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن درمحل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش سوزي. انفجار، صاعقه ، سيل، زلزله و سرقت جمعاًتا مبلغ. 50.000.000 ریال
  حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش سوزي. انفجار، صاعقه ، سيل، زلزله و سرقت جمعاً تا مبلغ. 5.000.000 ریال
  حداكثر هزينه اجاره و اسكان موقت بيمه گذار و اعضاي خانواده وي درمحلي ديگردرصورتي كه محل مورد بيمه به علت وقوع آتش سوزي ،انفجار، ،سيل و زلزله قابل سكونت نباشد به مبلغ. 10.000.000 ریال
  دستگاه ها و لوازم برقي منزل مسكوني درقبال خطر نوسانات برق 30.000.000 ریال
  خسارت هاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمه گذار يا اعضاي خانواده وي مستقر درپاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، زلزله وسيل تا مبلغ 100.000.000 ریال
  جمع كل حق بيمه با احتساب ماليات برارزش افزوده وعوارض شهرداري با سازه آجري 763000ریال
  جمع كل حق بيمه با احتساب ماليات برارزش افزوده وعوارض شهرداري با سازه بتن و سوله،اسكلت فلز و آيين نامه 2500 545000 ریال

  تعهدات فوق حداکثر تا 30 برابر قابل افزایش میباشد در صورت تمایل لطفا ضریب افزایش را مشخص نمایید.

  برای درخواست با شماره 43013-021 تماس بگیرید


  طرح ویژه مراکز خدمات کشاورزی

  طرح ویژه مراکز خدمات کشاورزی

  خطرات تحت پوشش:

 • آتش سوزی ،انفجار،صاعقه،زلزله،مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی ،انفجار در برابر همسایگان ،هزینه پاکسازی محل مورد
  بیمه،سیل و طغیان آب ،طوفان و گردباد،ضایعات برف و باران و سنگینی برف

 • خطرات مورد تعهد مورد بیمه سرمایه و تعهدات پایه بیمه
  حریق،انفجار،صاعقه،زلزله،سیل،طغیان آب،طوفان و گردباد،
  ضایعات برف و باران وسنگینی برف
  ساختمان به مبلغ 500.000.000 ریال
  خطرات فوق موجودی و محتویات و اثاثیه 200.000.000 ریال
  خطرات فوق تاسیسات 50.000.000 ریال
  هزینه پاکسازی محل پس از وقوع خطرات بیمه شده پاکسازی ساختمان و موجودی و محتویات 20.000.000 ریال
  مسئولیت مالی دربرابر همسایگان ناشی از آتش سوزی و انفجار هزینه بازسازی و جایگزینی اموال همسایگان 500.000.000 ریال
  حق بیمه سالیانه فقط : پنجاه و نه هزار تومان (59.000 تومان)

  تعهدات فوق حداکثر تا 30 برابر قابل افزایش میباشد در صورت تمایل لطفا ضریب افزایش را مشخص نمایید.

  برای درخواست با شماره 43013-021 تماس بگیرید